Medlemskap i föreningen

Starkeborg Tofthaga ekonomisk förening. 

Så heter huvudmannen för verksamheterna. Den ekonomiska föreningen bildades 2005 som en sammanslagning av föräldrakooperativet  Starkeborg (grundat 1991) och Tofteryd och Hagshults Friskoleförening (grundad 1998). Styrelsen för förening består av 9 ledamöter. Dessa väljs på årsstämman.

Föreningen har en ambition att du som förälder skall vara med i styrelsen eller verka i någon av våra arbetsgrupper under den tid du har barn i verksamheterna. Vi är övertygade om att den insyn som man som förälder får i driften, ger ökad förståelse för de olika uppgifters om en förskola/skola ställs inför. Allt styrelsearbete är utan fasta arvoden. Styrelsen kan dock bevilja dagarvoden för utfört arbete som inneburit och krävt att man avstått från sitt ordinarie arbete.

Allt arbete i arbetsgrupper sker naturligtvis ideellt. Årsmötet utser ordförande, styrelsen konstituerar sig därefter. Föreningen har antagit stadgar som tillhandahålls via ordföranden. Som förälder i förskolan och fritidshemmet, förutsätter föreningen att föräldern är medlem. Medlemskapet löses genom en insats i föreningen. Insatsen är 250 kr per år och medlemskap. Medlemskapet kan gälla familj eller enskild. Maximalt ett medlemskap per vuxen.  Det finns ett tak för insatserna; 2000 kr. Alltså åtta års medlemskap.

Insatsen återbetalas på medlemmens anmodan vis utträde ur föreningen. Utöver detta kan medlemmar göra sk. förlagsinsatser. Det innebär insatser utöver 2000 kr och som inte ger nya rösträtter. Föreningen kan besluta om dessa insatser skall ge utdelning eller ränta. 

För plats i skolan krävs inget medlemskap. 

Föreningen är politiskt och religiöst obunden men vi firar gärna de kristna högtiderna samt uppmärksammar omvärldens olika högtider, profana eller religiösa. 

Från och med hösten 2009 finns vi i fullt ut moderna och för alla tillgängliga lokaler vid Tallnäs i Sjöeryd. Som förälder och medlem i skolan gäller vissa regler kring tystnadsplikt. Om du deltager i skolans arbete, måste du skriva på en försäkran om tystnadsplikt.

Den innebär att du inte får röja det du i elevvårdsarbete får kännedom om. Om du däremot upptäcker förekomst av kränkande behandling, elev mot elev eller vuxen mot barn, om du upptäcker barn som far illa eller som du misstänker far illa i hemmet eller annan miljö, är du skyldig att rapportera detta till barnets/elevens klasslärare eller till rektor/föreståndare. Som anmälare kan du vara anonym. Både personal och styrelse är väl införstådda med de stora fördelar och ibland smärre problem som kan uppstå vid stor medverkan av föräldrar i verksamheterna. Vår verksamhetsidé är: att med din hjälp komma ett steg längre. Därför är din medverkan så viktig. Vi erbjuder kostnadsfri skolskjuts enligt en turlista inom Tofteryd och Hagshults socknar. Styrelsen kan besluta om utökade turer och nya angörningspunkter.

Vi strävar efter att hålla samma berättigandeprinciper som i den kommunala skolan. Skolan tar ej ut avgifter. Förskolan och fritidshemmet följer den avgiftstariff som även gäller för kommunala förskolor. 

Välkommen till Tofthaga. Skolan som vi vill ha den.