Tofthagas föräldrasamråd

Samverkan mellan förskola/skola och vårdnadshavare, barn och elever styrs av skollagen i 13§ som säger att det vid varje förskole- och skolenhet ska finnas ett eller flera forum för samråd med barn, elever och vårdnadshavare.
I vissa frågor som är viktiga för enheten ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas (Skollagen (SFS 2010:800 ) 4 kap § 13).


På Tofthaga erbjuder vi vårdnadshavare delaktighet och inflytande genom ett forum för samverkan som vi kallar föräldrasamråd. Vår ambition är att det ska finnas minst en representant från alla avdelningar på förskolan och från alla årskurser på skolan. På höstens föräldramöte presenteras föräldrasamrådet och nya representanter har möjlighet att anmäla sig. 

Föräldrasamrådet ska ges möjlighet att påverka/diskutera:

  • Aktuella verksamhetsfrågor
  • Arbetsmiljön för barnen
  • Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Organisation

Representanterna i föräldrarådet kan fungera som bollplank i olika pedagogiska frågor eller komma med tankar och åsikter inför olika beslut. De kan även lyfta frågor eller funderingar från övriga vårdnadshavare.
Föräldrasamrådet träffas två gånger per läsår, i september/oktober och i februari/mars. Sammankallande är biträdande rektor. Inför varje möte kan övriga vårdnadshavare maila frågor till vh@tofthaga.se. Dessa frågor lyfter föräldrarepresentanterna sedan på mötet som sedan ansvarar återkopplar till vårdnadshavare. 

För att komma i kontakt med föräldrasamrådet gör detta genom att maila sammankallande biträdande rektor som vidarebefordrar till lämplig representant: jenni.ekandersson@tofthaga.se