Tofthaga förskola föräldrasamråd och barnråd

Föräldrasamrådet sammankallas av rektor och ska bestå av föräldrarepresentanter och pedagoger från förskolan. Rådet ska behandla frågor som är viktiga för verksamheten. Förskolans föräldrasamråd har sina träffar samtidigt som Tofthagaskolans samråd, då en del av frågorna är gemensamma och då vi vill verka för en god samverkan.

Föräldrasamrådet träffas 2-3 gånger/år.

Rådet ska ges möjlighet att påverka/diskutera:

 • Aktuella verksamhetsfrågor
 • Arbetsmiljön för barnen
 • Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Organisation

Föräldrasamrådet är inte:

 • Ett forum för enskilda ärenden kring personal, grupper/avdelningar eller barn
 • En informationskanal ut till övriga vårdnadshavare (information om verksamheten skall ges genom skolan/förskolan formella kanaler)
 • Ett beslutande organ

 

12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Forum för samråd

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.                                                                                                                             Skollagen 2010:800

 

Inför varje föräldrasamråd träffas några barn från varje avdelning tillsammans med förskolans pedagoger och reflekterar kring hur det fungerar på förskolan och vad som kan bli bättre, tex miljön ute/inne, maten, utflykter mm. 
Vad som har lyft i barnrådet presenteras sen på föräldrasamrådet.

 

”Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.”                                             Lpfö 18

 

20180924, reviderad 20190301

 

Tofthagaskolans föräldrasamråd

Föräldrasamrådet sammankallas av rektor och ska bestå av föräldrarepresentanter och pedagoger från skolan. Rådet ska behandla frågor som är viktiga för verksamheten. Tofthagaskolans föräldrasamråd har sina träffar samtidigt som förskolans samråd, då en del av frågorna är gemensamma och då vi vill verka för en god samverkan.

Föräldrasamrådet träffas 2-3 gånger/år.

Rådet ska ges möjlighet att påverka/diskutera:

 • Aktuella verksamhetsfrågor
 • Arbetsmiljön för elever
 • Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Organisation

Föräldrasamrådet är inte:

 • Ett forum för enskilda ärenden kring personal, grupper/avdelningar eller barn
 • En informationskanal ut till övriga vårdnadshavare (information om verksamheten skall ges genom skolan/förskolan formella kanaler)
 • Ett beslutande organ

 

12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Forum för samråd

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

Skollagen 2010:800

 

 

 

20180928