Vad är syftet med elevhälsan?

Elevhälsan ska precis som resten av skolan skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleverna. Personal med olika professioner och kompetenser ska arbeta tillsammans för att nå detta gemensamma mål. Dessa olika professioner samordnas i ett elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans medverkan är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om

  • arbetet mot kränkande behandling
  • undervisning om tobak, alkohol, andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa
  • undervisning om jämställdhet
  • undervisning om sexualitet, samtycke och relationer

Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Till exempel kan personal med specialpedagogisk kompetens bedöma och planera hur en elevs problem bäst ska hanteras i undervisningen utifrån vad man vet om bland annat elevens hälsa och sociala situation. 

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Källor: 2 kapitlet 25, 27–28 §§ skollagen och proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet sidorna 276, 278 och 656.

 

Elevhälsans olika professioner

I Tofthagas elevhälsa ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Vid behov kan även skolläkare och skolpsykolog kopplas in. 

Rektor

Rektor ansvarar för organisationen av elevhälsan och för att arbetet där är proaktivt, tydligt och strukturerat. Det är också rektor som skapar förutsättningar för en trygg och utvecklande skolmiljö. För att detta ska nå framgång behöver rektor ha en tydlig bild av de behov som finns på skolan samt ha god kunskap om vad alla elever behöver för att kunna utvecklas på sitt sätt.  I det arbetet fyller elevhälsan en viktig funktion genom att stötta rektorn med sin kompetens för att arbeta för elevernas bästa 

Specialpedagog

Specialpedagogen ansvarar för att tillsammans med rektor leda och utveckla det pedagogiska arbetet på skolan. Specialpedagogens främsta uppgift i elevhälsan är att bidra med kompetens kring hur skolan på organisation- och gruppnivå kan anpassa undervisning efter elevens behov och förutsättningar, samt lyfta fram och diskutera hur skolsvårigheter kan kopplas till lärmiljön och inte till eleven. Detta görs genom att identifiera, analysera och sedan förebygga eventuella problem så att alla elever kan vistas i lärmiljöer som tillgodoser elevernas behov så att de kan lyckas nå utbildningens mål. Det specialpedagogiska arbetet ska syfta till att möta alla elevers behov och förutsättningar och skapa inkluderande lärmiljöer på skolan. 

 

Tillsammans med övriga professioner i elevhälsan ansvarar specialpedagogen bland annat för att göra pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Specialpedagogen fungerar även som en länk mellan EHT och lärare och kan stötta lärarna i deras arbete med särskilt stöd, extra anpassningar och inkluderande lärmiljöer genom till exempel handledning, klassrumsobservationer, läs- och skrivutredningar, elevintervjuer och liknande. Specialpedagogen kan även stötta och rådge vårdnadshavare kring olika situationer som kan uppstå och samordna olika instansers arbete kring elevens skolgång. 

Skolkurator

Skolkurator jobbar framför allt med elevernas psykosociala välbefinnande, alltså att eleverna ska må så bra som möjligt och fungera så bra som möjligt socialt i skolan. Arbetet sker både på organisatorisk-, grupp och individnivå.

Vid behov kan skolkurator ha samtal med enskilda elever eller grupper. Det kan handla om mående, skolsituationen, kompisrelationer, beteende eller någon man vill bli bättre på.

Alla klasser på skolan får besök av skolkurator under året, en lektion var. Dessa lektioner handlar om exempelvis känslor, grupptryck, sociala färdigheter och språkbruk. Ibland är skolkuratorn med i klassrummet under andra lektioner och även under raster för att lära känna eleverna och klasserna.

Som vårdnadshavare är du välkommen att höra av dig till skolkuratorn om frågor som rör ditt barn. Skolkurator är på Tofthagaskolan en förmiddag i veckan.

Skolsköterska

Skolsköterskan, tillsammans med skolläkare är elevhälsans medicinska del (EMI) och har i uppdrag att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Arbetet ska syfta till att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. 

Skolsköterskan möter alla elever för hälsobesök enligt ett basprogram. Detta sker i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 i grundskolan och i årskurs 1 på gymnasiet. Ibland behövs tätare uppföljningar mellan dessa årskurser. Hälsobesöket innehåller undersökningar av screeningkaraktär för att upptäcka tillväxtavvikelser, syn- eller hörselnedsättningar och ryggdeformitet (skolios). Vaccinationer erbjuds i enlighet med nationella riktlinjer.

Utöver hälsoundersökningarna innehåller hälsobesöket även samtal där eleven får en möjlighet att samtala om sin hälsa och skolsituation. Målet är att tidigt upptäcka elever i behov av stöd eller insatser i något avseende.

Det förebyggande hälsofrämjande arbetet innebär samverkan med all personal i skolan. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) som är en stödfunktion för elever och personal i skolan. Skolsköterskan deltar också ibland i undervisning och arbetsmiljöarbete.

 

Besök och vaccinationer enligt basprogrammet

F klass:    Hälsosamtal. Längd, vikt, syn, hörsel

                  Förälder inbjuds till detta samtal

År 2:         Längd, vikt, och samtal. Vaccination mot mässling,

                  röda hund och påssjuka.

År 4:        Hälsosamtal. Längd, vikt, ryggkontroll

År 5:        Vaccination mot HPV (Humant papillomvirus).                                      

År 7:        Hälsosamtal. Längd, vikt, ryggkontroll

                 Vaccination mot stelkramp, kikhosta och difteri.

År 1 Gymn.  Hälsosamtal, längd, vikt.

 

Inför hälsobesöken i F- klass, år 4 år 7 och gymnasiet får eleverna fylla i en hälsoenkät som underlag för samtalet. 

 

 

Kontaktuppgifter

Rektor Emmelie Berglöf: emmelie.berglof@tofthaga.se
Specialpedagog Jenni Ek Andersson: jenni.ekandersson@tofthaga.se
Skolsköterska: Carolin Johansson carolin.johansson@vaggeryd.se 0370-678217
Kurator: Karin Johansson karin.johansson@vaggeryd.se 0370-67 82 21