Tillämpningsregler för Tofthaga förskola

 

Förskolan 
Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i ålder 1-5 år. Förskolan är den första grundstenen i det svenska utbildningssystemet och verksamheten styrs av Läroplan för förskolan, Lpfö 18 samt skollagen. 

Förskolan vilar på demokratins grund och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar.

Anmälan om tillsynsbehov
Anmälan om plats kan ske på obegränsad tid i förväg. Anmälan görs på en särskild blankett som kan fås på förskolan men finns även tillgänglig via www.tofthaga.se . Klicka vidare på ”Tofthaga förskola dokument”, ”Anmälan till Tofthaga förskola”.

Kö till barnomsorg
Anmälningarna ordnas i ett kösystem och syskonförtur tillämpas.  Observera att i kö står barnet det datum blanketten är förskolan tillhanda! Blanketten finns under fliken Tofthaga förskola dokument samt inne på förskolan. 

Allmän förskola
Allmän förskola erbjuds alla barn fr.o.m. det datumet då skolans hösttermin börjar det år de fyller 3 år. Alla barn erbjuds en kostnadsfri plats i förskolan 15h i veckan minst 525 timmar/år, men det är frivilligt för barnen att delta.  Placeringen är tre dagar i veckan mellan kl. 8:30 och 13:30 och vilka dagar barnen skall gå bestämmer personalen då man utgår från vad som passar verksamheten bäst.  Allmän förskola följer grundskolans läsårstider. Detta innebär att tillsyn ej ges på lov (höstlov, jullov, sportlov, sommarlov) och studiedagar. I nuvarande läge finns igen möjlighet att mot en avgift öka tillsynsbehovet. Om barnet är i behov av särskilt stöd kan undantag göras kring ex dagar och tider.

Barn vars föräldrar är arbetslösa
Barn vars föräldrar är arbetslösa har rätt att delta i förskoleverksamheten 15 timmar/vecka. Tiden för placering bestäms i samråd med förskolan. Platsen får behållas med ordinarie schema 1 månad efter första arbetslösa dagen. För barn 1-3år gäller ordinarie taxa och för barn 3-5 år tillämpas samma regler enligt Allmän förskola, se ovan.
Förskoleplats betalas då förälder erhåller korttidsvikariat.
Anmälan om arbetslöshet skall inlämnas skriftligt till resp. område senast första dagen som arbetslös.

Barn vars föräldrar är föräldralediga
Vid föräldraledighet har du rätt att behålla plats för dina barn på ordinarie schema 1 månad efter beräknat förlossningsdatum. Barn 1-5 år har därefter rätt till omsorg 15 timmar/vecka. Tiden för placering bestäms i samråd med förskolan. För barn 1-3 år tillämpas avgiftsregler enligt ordinarie taxa, se nedan. Från och med skolans höstterminsstart det år barnet fyller 3 år tillämpas samma regler som beskrivs under Allmän förskola, se ovan.
Anmälan om ändrat tillsynsbehov skall lämnas in senast 1 månad innan förändringen skall träda i kraft.

Avgiftsregler

Avgiften beräknas på hushållets gemensamma bruttoinkomst/månad d.v.s. före skatt. Med hushåll räknas ensamstående och gifta/sammanboende. Som gifta/sammanboende räknas de som lever under äktenskapsliknande förhållanden oavsett om barnen är gemensamma eller inte och är folkbokförda på samma adress.
Som inkomst räknas alla intäkter/förmåner som du betalar skatt på.
Avgift tas ut för 11 månader.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri, taxan reduceras med 3/8 på grundavgiften under tiden sep till maj för de tre-, fyra- och femåringar som även har tillsynsbehov. Juni och augusti betalas full avgift.
Vid gemensam vårdnad för barnet/barnen med ej sammanboende föräldrar ska barnomsorgsavgiften baseras på inkomsten i det hushåll där barnet/barnen är folkbokförda.

Inkomstuppgift

Förälder är skyldig att lämna inkomstuppgift för hushållets inkomster. Så snart hushållet får förändrad inkomst skall ny inkomstuppgift lämnas. Avgiften kan komma att justeras i efterhand. Regelbunden inkomstuppgift för fastställande av avgift görs även i början av varje termin. Om inkomstuppgift ej lämnas inom föreslagen tid uttages taxans maxbelopp.

Barnomsorgstaxa
Förskolebarn 1 - 5 år

Grundavgift

 

 

 

 

Dock max

Första   barnet

3%

1688:-

Andra   barnet

2%

1125:-

Tredje   barnet

1%

563:-

Fjärde barnet

0%

0:- 

Eftersom den allmänna förskolan är avgiftsfri gäller en reducerad taxa med 3/8 på grundavgiften under tiden september – maj för de tre- femåringar som redan har barnomsorg.
Som första barn räknas det yngsta placerade barnet i familjen.

Utvecklingsdagar/Sommarstängt
Personalen i förskola och fritidshem ska ha möjlighet till gemensamma utvecklingsdagar, verksamheterna stänger därför 3 heldagar samt 2 halvdagar/år. Förskolan skall meddela i god tid vilka dagar de håller stängt så att du som förälder kan planera för ditt barn de aktuella dagarna. Uppgifterna läggs ut på hemsidan inför varje läsår. Utvecklingsdagarna innebär ingen reducering av avgiften. Förskola och fritids har under en period sommarstängt i 3/ alt. 4 veckor.

Behovet av omsorg styr förskola och fritids.

Barnets närvarotider
Det är föräldrarnas arbete-, studie- och restider som ligger till grund för barnets schema. Det är viktigt att du ser till att förskolan eller fritidshemmet alltid känner till de tider som gäller ditt barn.

Huvudregeln är att det under den tid du arbetar eller studerar som barnet finns i vår verksamhet. Under din semester är barnet dock ledigt.

När omsorgsbehovet
Om ditt barns omsorgsbehov förändras ska du lämna in nytt schema till förskolan/fritidshemmet. Schemat ska avse de omsorgstider du behöver med hänsyn till ditt arbete eller studier. Observera att semester eller annan ledighet som infaller under schemaperioden inte kan räknas in för att minska genomsnittliga närvarotiden.

Övergång från förskoleverksamhet till fritidshem
När barnet övergår från förskola till F-klass behöver en uppsägning av plats inte göras, däremot om en fritidsplats önskas skall en skriftlig ansökan göras. Efter sommarsemestern övergår barnet till fritidsverksamheten. Fritidsavgift tas ut fr.o.m. augusti. Skolan skickar i god tid ut blanketter för anmälan om skolgång och plats på fritids.

Uppsägning av plats
Uppsägning av plats skall lämnas skriftligt 2 månader innan sista närvarodag. Vid arbetslöshet gäller en månads uppsägningstid.