Tillämpningsregler för Fritidshemmet

Fritidshem

Erbjuder elever fr.o.m. augusti det år eleven börjar förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Möjlighet finns att få tillsyn enbart på skollov. Att vårdnadshavare/vårdnadshavarna arbetar, studerar eller om eleven har eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 

 

Ansökan

Ansökan om plats ske på obegränsad tid i förväg. Anmälan görs på en särskild blankett som kan fås på fritidshemmet men finns även tillgänglig via www.tofthaga.se. Klicka vidare på "Fritids dokument", "Anmälan till fritidsplats". 

 

Arbetssökande och föräldralediga

Elever vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till fritidsplats. Får vårdnadshavaren arbete ska plats erbjudas med kort varsel (Skollagen 14 kap. 4§).

För arbetssökande vårdnadshavare som behöver omsorg enstaka dagar för anställningsintervju, besök på arbetsförmedlingen eller liknande, kan plats beredas och debiteras enligt kommunens fastställda taxa. För föräldralediga vårdnadshavare enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, bereds barnet inte plats på fritidshemmet.

 

Skollovsplats

Plats får utnyttjas av elever i ålder 6 år till och med vårterminen de fyller 13 år under skolans lovdagar, ferier samt studiedagar. Byte från fritidsplats till skollovsplats måste meddelas 1 månader innan byte kan ske. Plats kan inte bokas för enstaka ledigheter. 

 

Barnets närvarotider

Det är vårdnadshavarnas arbete-, studie och restider som ligger till grund för elevens schema. Det är viktigt att du ser till att fritidshemmet alltid känner till de tider som gäller ditt barn. Huvudregeln är att under den tid du arbetar eller studerar som barnet finns i vår verksamhet. Under din semester är barnet dock ledigt. 

 

När omsorgsbehovet

Om ditt barns omsorgsbehov förändras ska du lämna in nytt schema till fritidshemmet. Schemat ska avse de omsorgstider du behöver med hänsyn till ditt arbete eller studier. Observera att semester eller annan ledighet som infaller under schemaperioden inte kan räknas in för att minska genomsnittliga närvarotiden. 

 

Avstängning av plats

Om avgiften inte betalas trots påminnelse kommer avstängning av platsen att ske. Normala kravåtgärder omfattade lagsökning och utmätning fullföljs oberoende av eventuell avstängning. Platsen återfås när skulden är betald eller uppgjord avbetalningsplan som fungerar. 

 

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats sker 2 månader innan sista närvarodag. Anmälan görs på en särskild blankett som kan fås på fritidshemmet men finns även på www.tofthaga.se. Klicka vidare på "Fritids dokument", "Uppsägningsblankett fritidsplats". Vid arbetslöshet gäller en månads uppsägningstid. 

 

Avgiftsregler

Avgiften beräknad på hushållets gemensamma bruttoinkomst/månad d.v.s. före skatt. Med hushåll räknas ensamstående och gifta/sammanboende. Som gifta/sammanboende räknas de som lever under äktenskapsliknande förhållande oavsett om barnen är gemensamma eller inte och är folkbokförda på samma adress. Som inkomst räknas alla intäkter/förmåner som du betalar skatt på. Avgiften tas ut för 11 månader. 

 

Inkomstuppgift

Vårdnadshavare är skyldig att lämna in inkomstuppgifter för hushållets inkomster. Så snart hushållet får förändrad inkomst skall ny inkomstuppgift lämnas. Avgiften kan komma att justeras i efterhand. Regelbunden inkomstuppgift för fastställande av avgift görs även i början av varje termin. Om inkomstuppgifter ej lämnas inom föreslagen tid uttages taxans maxbelopp.

Barnomsorgstaxa

Grundavgift  Skolbarnomsorg 6-13 år Lovplats
                           Dock max                            Dock max
Första barnet                 2%                                          1125:-    1%                           563:-                         
Andra barnet                 1%                                          563:-    0,50%                       282:-
Tredje barnet                 1%                                          563:-    0,50%                       282%